Kişisel Verilerin Korunması

Müşterİ KVK Aydınlatma Metnİ

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvanı:

The Fragman Türkiye

Merkez Adres:

 

Telefon:

0 216 492 9692

İnternet Sitesi:

www.thefragman.com.tr

Eposta Adresi:

info@thefragman.com.tr

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aşağıda sayılan amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 • Web sitesine üye olunması ve üyelik işlemleri, memnuniyet ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, üye memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, üye yönetimi, sorun/hata bildirimlerinin değerlendirilmesi için üyenin adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi, e-posta adresi, profil fotoğrafı, yorumları, beğenileri, eleştiri içerikleri
 • Yarışma sonucu üyelere hediye gönderimi için adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi
 • Mail yolu ile bülten gönderiminin yapılması için müşterinin adı, soyadı, e-posta adresi
 • Müşterilerin muhasebe programına kaydedilmesi ve sözleşme imzalanması için müşteri irtibat kişisinin adı, soyadı, TCKN, telefonu, mail adresi, şirket adres bilgisi, hesap bilgileri, imza sirküsü, kimlik fotokopisi
 • Btrans raporunun hazırlanması ve gönderilmesi için müşterinin adı, soyadı, alınan komisyon tutarı
 • E-defter kayıtlarının ve vergi beyannamesi hazırlanması için müşterinin adı, soyadı, unvanı, işlem bilgileri
 • Müşteriye fatura kesilmesi için müşterinin adı, soyadı, TCKN, yerleşim yeri, telefon numarası, fatura bilgisi
 • Hukuk işlerinin yürütülmesi için ad, soyad, TCKN, imza, cep telefonu numarası, e-posta adresi, hukuki işlem detayları, işlem detayları, fatura detayları

Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu kişisel verileri KVK Kanununda yer verilen usul ve esaslara bağlı kalarak ve yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere;

 • yurtiçinde idari ve resmi makamlara, muhasebe firmalarına, kargo firmalarına, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara ve avukatlara,
 • yurtiçi ve yurtdışındaki hissedarlara ve iş ortaklarına,
 • BT dosya saklama, web sitesi barındırma ve e-posta süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki BT tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan kişisel veriler KVK Kanununun 5. maddesinde yer verilen;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitesinin kullanılması, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

İlgili Kişinin KVK Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

KVK Kanununun 11. maddesinde sayılan ve Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@thefragman.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.