Oyuncu, Yönetmen, Yapımcı KVK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvanı:

The Fragman Türkiye

Merkez Adres:

Koşuyolu İstanbul. Türkiye

Telefon:

0 216 492 9692

İnternet Sitesi:

www.thefragman.com.tr

Eposta Adresi:

info@thefragman.com.tr

 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Thefragman.com.tr web sitesinde yer alan içeriklerin oluşturulması için oyuncu, yönetmen, yapımcı vb. kişilerin ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, deneyim bilgisi, eğitim bilgisi, fotoğraf, video bilgileri işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu kişisel veriler KVK Kanununda yer verilen usul ve esaslara bağlı kalarak ve yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki hissedarlara/iş ortaklarına ve BT dosya saklama ve web sitesi barındırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki BT tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan kişisel veriler KVK Kanununun 5. maddesinde yer verilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebi ile yazılı olarak, internet, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

İlgili Kişinin KVK Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

KVK Kanununun 11. maddesinde sayılan ve Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@thefragman.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.