Tedarikçi KVK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvanı:

 The Fragman Türkiye.

Merkez Adres:

Koşuyolu İstanbul. Türkiye

Telefon:2

0 216 492 9692

İnternet Sitesi:

www.thefragman.com.tr

Eposta Adresi:

info@thefragman.com.tr

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Hizmet aldığımız tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının kişisel verileri olarak mal ve hizmet satın alma süreçlerinin yönetilmesi, kargo gönderimi (fatura,sözleşme vb.), gider makbuzu kesilmesi, damga vergisi beyannamesi hazırlanması ve gönderilmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve Şirket sistemlerimize kaydedilerek iletişim kurulması amacıyla ad, soyad, TCKN, imza, unvan, cep telefonu, e-posta adresi, iletişim adresi, banka bilgileri, kesilen fatura/gider makbuzu bilgisi, sözleşme tutarı, hukuki işlem detayları işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Hizmet aldığımız tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının kişisel verileri KVK Kanununda yer verilen usul ve esaslara bağlı kalarak ve yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere;

  • yurtiçinde idari ve resmi makamlara, muhasebe firmalarına, kargo firmalarına, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara ve avukatlara,
  • yurtiçi ve yurtdışındaki hissedarlara ve iş ortaklarına,
  • BT dosya saklama, barındırma ve e-posta süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki BT tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan kişisel veriler KVK Kanununun 5. maddesinde yer verilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebepleri dayanarak, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

İlgili Kişinin KVK Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

KVK Kanununun 11. maddesinde sayılan ve Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@thefragman.com.tr  e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.